จิด.ตระ.ธานี เกิด จุติ 3 #ตามรอยสีไทย MEETUP#2
ครูปุราณ พาเยี่ยมชมจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่ สมัยอยุธยาตอนปลาย สกุลช่างเพชรบุรี ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี

จิด.ตระ.ธานี เกิด จุติ 3 #ตามรอยสีไทย MEETUP#2
ครูปุราณ พาเยี่ยมชมจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่ สมัยอยุธยาตอนปลาย สกุลช่างเพชรบุรี ณ วัดเกาะแก้วสุทธาราม จ.เพชรบุรี