เราศึกษางานครูโบราณ เพื่อเรียนรู้ รูปแบบ วิธีการคิด วิธีเขียนให้งาม และรับประโยชน์จากผลงานครู มาใช้ในการศึกษา และนำมาสร้างสรรค์งานใหม่ โดยวิธีการเดิม
๑. เพื่อการอนุรักษ์
๒. เพื่อการศึกษาต่อยอด

ครูปุราณ

คลิกเหนือภาพ เพื่อดูภาพขยาย​