ป้ายกำกับ: ผ้านุ่ง

(หมวดนารี/พระ) : จังหวะของชายไหว ชายแครง

ในการเขียนตัวภาพ จังหวะ ความ…